Vedtægter

1.0

Klubbens navn er ØLSEMAGLE MOTION  (ØM)

Klubben er tilsluttet DCU og dermed DIF.

Ved denne tilslutning er klubben og dens medlemmer underlagt disse forbunds bestemmelser.

1.1.

Klubbens hjemsted er 4600 Køge, Køge Kommune

1.2

Klubbens formål er at dyrke og fremme interessen for aktiv motionscykling. Under træning og deltagelse i løb i klubbens regi er hjelm påbudt.

1.3

I perioden fra sæsonafslutning til sæsonstart skal cyklen under træning være forsynet med skærme både foran og bagpå. Cyklen skal på bagskærmen være forsynet med stænklap, så afstanden fra stænklap til vej højst er 15 centimeter.


2.0

Medlemskab er åbent for alle, der er fyldt 15 år.

2.1

Indmeldelse sker til klubbens kasserer. Medlemskabet er opnået, når kassereren har kvitteret for modtagelse af kontingentbetaling. Vedtægter og retningslinier kan ses på klubbens hjemmeside eller rekvireres i papirform hos kassereren.

2.2.

Medlemmer er forpligtet til at meddele navn, fødselsdato og år, samt adresse, telefonnummer og e-mailadresse til klubben. Ændringer skal meddeles til kassereren,

Medlemmerne er forpligtet til at overholde gældende vedtægter og retningslinier.


3.0

Udmeldelse skal ske til kassereren. I dennes fravær til formanden.

Undladelse af at betale kontingent senest 14 dage efter påmindelse vil blive betragtet som udmeldelse.


4.0

Udelukkelse/eksklusion kan besluttes af bestyrelsen, når et medlem ved sin opførsel skader klubbens virksomhed eller omdømme, eller ved gentagen overtrædelse af klubbens vedtægter og retningslinier.

Det udelukkede/ekskluderede medlem kan forlange beslutningen prøvet på førstkommende generalforsamling. Sagen vil i givet fald blive behandlet som første punkt under dagsordenens punkt f.

4.1

Eventuel genoptagelse af et udelukket/ekskluderet medlem kan kun ske efter prøvelse på en generalforsamling.

4.2

Afstemning om udelukkelse og evt. genoptagelse skal ske skriftligt. Det udelukkede medlem har ikke stemmeret.


5.0

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Betaling sker en gang årligt. Opkrævning udsendes pr. post eller e-mail, og betaling skal ske inden for den angivne frist.


6.0

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.

6.1

Eventuelle indsigelser mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent.

6.2

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. I særlige tilfælde kan bestyrelsen invitere gæster.

6.3

Stemmeberettigede er alle, der har været medlem mindst 1 måned, og som ikke  er i kontingentrestance. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

6.4

Alle valg sker ved skriftlig afstemning medmindre kun en kandidat er foreslået.

6.5

Afstemning om andre sager sker skriftligt såfremt bare et medlem forlanger det.

6.6.

Alle sager afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Hvis der er stemmelighed efter skriftlig afstemning, vil det indebære, at formanden alene afgør afstemningen.

6.7

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse. Der vælges en formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt mindst et og højst fem bestyrelsesmedlemmer. Alle valg gælder 2 år.

Funktionsperioden er således, at formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem afgår på ulige år.

På lige år afgår næstformand, kasserer og resten af bestyrelsesmedlemmerne.

6.8

Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter samt 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Revisorer og suppleanter afgår forskudt på henholdsvis lige og ulige år.


7.0

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

7.1

Indkaldelse sker med mindst 14 dages skriftligt varsel til alle medlemmer pr. post eller e-mail samt på klubbens hjemmeside.

7.2

Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

a) Valg af dirigent

b) Valg af stemmetællere

c) Formandens beretning

d) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år.

e) Fastsættelse af kontingent

f) Indkomne forslag

g) Valg af bestyrelse samt suppleanter hertil

h) Valg af revisorer samt suppleanter hertil

i) Valg til særlige udvalg efter behov

j) Eventuelt

Sager, der bliver fremført under punkt j, ”Eventuelt” kan ikke gøres til genstand for bindende beslutninger.

7.3

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde, pr. post eller e-mail, senest 6 dage før generalforsamlingen.

7.4

Regnskabsåret går fra 1. Januar til 31. December. Resultatopgørelse og status samt budget for det kommende år fremlægges med påtegning fra revisionen på den ordinære generalforsamling til dennes godkendelse.


8.0

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller bestyrelsen skønner det nødvendigt, samt når 10 medlemmer fremsender skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemner.

8.1

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 5 dages varsel og senest 3 uger efter at den er krævet.

8.2

Indkaldelsen skal angive dagsorden og skal ske på samme måde som angivet under ordinær generalforsamling.


9.0

Alle medlemmer er valgbare til hverv i klubben, dog skal formand og kasserer være personligt myndige.


10.0

Klubben tegnes af formanden. Klubbens bankkonto/kasse disponeres af kassereren. Rutinemæssige indkøb varetages af relevante bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.  Ekstraordinære indkøb/økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen, før de foretages. Køb, salg eller pantsætning af klubhus skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen, medmindre de handler direkte ulovligt eller uansvarligt.


11.0

Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget, og antallet af disse stemmer udgør mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer.


12.0

Opløsning af klubben kan kun bestemmes på en til dette formål indkaldt generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om afvikling af klubbens aktiver og forpligtelser samt til anvendelse af formue. Til disse beslutninger vil simpelt flertal være tilstrækkeligt.


Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 20. januar 1998, og senest ændret den 12. januar 2017.